Članci

Prostorni plan Općine Sunja

Ispis

PPOS

 


25.3.2020.

Općina Sunja i Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije nakon provedene Javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja izradili su Izvješće o javnoj raspravi.

17.2.2020.

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Javni uvid III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

- Tekstualni dio

Sažetak za javnu raspravu

Kartografski prikaz br.1. i

Kartografski prikaz br. 4.12.

 

10.2.2020.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja 

9.10.2018.

Općina Sunja i Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije nakon provedene Javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Sunja izradili su Izvješće o javnoj raspravi.

18.9.2018.

Na temelju objavljene Javne rasprave, Prijedlog Plana II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja stavlja se na javni uvid.

Prijedlog plana II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja sadrži:

1. Knjiga 1 – tekstualni dio (više),

2. Knjiga 2 – grafički prilozi:

List broj 1. „Korištenje i namjena površina“ (više),

List broj 4.26. „Građevinsko područje naselja Selišće Sunjsko“ (više),

List broj 4.30. „Građevinsko područje naselja Sunja“ (više),

te obrazloženje i sažetak za javnost (više).

10.9.2018.

Općinski načelnik Općine Sunja donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja, te objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja. (pogledati)

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUNJA

23.11.2017.

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostomog plana uređenja Općine Sunja