4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 06 Listopad 2017

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 4. sjednicu Općinskog vijeća za utorak, 10. listopada 2017. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 15,30 sati.

Predloženi dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za razdoblje 2017.-2022. godine,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Sunja za razdoblje od 2013. do 2016. godine,
 3. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja,
 4. Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 26. lipnja 2017.godine i sa Svečane sjednice Općinskog vijeća održane 22. srpnja 2017. godine
 5. Aktualni sat,
 6. a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2017. godinu,
  b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2017. godinu,
  c) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
  d) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,
  e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,
  f) Prijedlog izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2017. godinu,
  g) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu,
  h) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,
 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2017. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Sunja,
 9. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 10. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na dijelu područja Općine Sunja
 11. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
 12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2017. godinu od dana konstituiranja,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o organizaciji i utrošku sredstava Državne konjogojske izložbe „SUNJA“ 2017“,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sport i kulturu Općine Sunja,
 16. a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2016./2017. godinu,
  b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2017./2018. godinu,
  c) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2017./2018. godinu,
  d) Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja,
  e) Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječjem vrtiću „Bambi“ Sunja,
 17. Informacije o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Sunja,
 18. Informacije o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju k.č.br.70/3 i 70/9 k.o. Šaš u vlasništvu Općine Sunja

MATERIJALI ZA SJEDNICU