27. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Petak, 24 Ožujak 2017

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća za srijedu, 29. ožujka 2017. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 18,00 sati.

Predloženi dnevni red:

 1. Skraćeni zapisnik s 26. sjednice Općinskog vijeća održane 27. siječnja 2017. godine,
 2. Aktualni sat,
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje,
 5. 1.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
  komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
  2.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
  infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne
  naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2016. godinu,
  3.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog
  doprinosa za 2016. godinu,
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja,
 7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za 2016. godinu,
 8. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o organizaciji i utrošku sredstava za Državnu konjogojsku izložbu „SUNJA 2016“,
 10. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju mrtvačnice u mjestu Sunja na k.č.892/1, k.o. Sunja
 11. Prijedlog Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave
 12. 1.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za
  2016. godinu,
  2.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj
  skrbi za 2016. godinu
  3.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za
  2016. godinu,
  4.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Odluke o dodjeli sredstava potpore
  iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenje koje nisu obuhvaćene
  Programom javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu i Pogonu za komunalne djelatnosti Općine Sunja,
 14. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje pokretnina u vlasništvu Općine Sunja,
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Socijalnog vijeća Općine Sunja za 2016. godinu.
 16. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sunja za 2017. godinu,
 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Sunja za 2016. godinu,
 18. 1.) Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja,
  2.) Prijedlog Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja,
  3.) Prijedlog Odluke o zamjeni Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja od 04. listopada 2016. godine novim Statutom usvojenim na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića dana 23. veljače 2017. godine,
 19. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine,
 20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za 2016. godinu,
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Sunja.

Preuzmite materijale za sjednicu