20. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 24 Lipanj 2016

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 20. sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak, 30. lipnja 2016. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 18,00 sati.


Dnevni red sjednice:


1. Skraćeni zapisnik s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Sunja održane 02.05.2016.,
2. Aktualni sat,
3. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o povjeravanju obavljanja usluge higijeničarskih usluga i skloništa za životinje na području Općine Sunja za razdoblje 2016. – 2020. godine,
4. Odluka o sklapanju ugovora o povjeravanju obavljanja usluge održavanja javne rasvjete na području Općine Sunja za razdoblje 2016. – 2020. godine,
5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2015. godinu,
6. a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu,
b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2016. godinu,
d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu,
e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godini,
f) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o samostalnom pokretanju postupka realizacije projekata malih hidroelektrana na postojećim obnovljenim mlinovima u vlasništvu Općine Sunja,
8. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sunja za 2016. godinu,
9. a) Informacija o postavljenom upitu o broju djece u Dječjem vrtiću „Bambi" Sunja,
b) Informacija o postavljenom upitu o odlasku učenika u odmaralište Zaostrog.

Materijali za sjednicu