Obavljen tehnički pregled rekonstruiranog desnog nasipa od Graduse do Selišća Sunjskog

Ispis
Kreirano Petak, 27 Listopad 2017

nasip00006Dana 25. i 26.10. 2017.godine na zahtjev Investitora HRVATSKIH VODA održao se tehnički pregled za : Rekonstrukciju desnog savskog nasipa rijeke Save od naselja Gradusa do Selišta Sunjskog, I faza dionica od 0+000 do 1+664 u k.o. Gradusa Posavska, Općina Sunja, Sisačko-moslavačka županija, u svrhu izdavanja privremene uporabne dozvole.
Tehnički pregled je započeo 25.10. u prostorijama Hrvatskih voda, VGI za mali sliv Banovina u Sisku pregledom tehničke dokumentacije, te je nastavljen obilaskom predmetne građevine na području općine Sunja.
Mišljenje predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja je da se može izdati uporabna dozvola , nakon što investitor dostavi ovjeren geodetski elaborat od nadležnog katastra, ostali predstavnici javnopravnih tijela su se očitovali da se može izdati uporabna dozvola.
Svi radovi izvedeni su u skladu s projektima koji su sastavni dio građevinske dozvole i važećim tehničkim propisima i pravilima struke.

Obzirom na važnost izgrađenih objekata, tehničkom pregledu je osobno nazočio općinski načelnik Grga Dragičević koji je pohvalio kvalitetu izvršenih radova i istaknuo važnost izgradnje nasipa za sigurnost stanovnika naselja uz rijeku Savu, kao i povećanu sigurnost u prometu izgradnjom pratećeg puta uz nasip.

nasip00001

nasip00002

nasip00003

nasip00005

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.