Prijava građevina u kojima se nalazi azbest

Ispis
Kreirano Utorak, 13 Lipanj 2017

Sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine", broj 69116.) pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području Općine Sunja u kojima se nalazi azbest da Općini Sunja do 20.07.2017. godine, dostave podatke o lokacijama građevina, količinama, vrsti i statusu materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad.

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.