Izrada geodetskog elaborata za zahvat rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse

Ispis
Kreirano Četvrtak, 27 Travanj 2017

Prilikom izrade geodetskog elaborata spajanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranje građevine, zahvata rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici I Faze od km 0+000,00 do km 1+664,00 u K.O. Gradusa Posavska utvrđeno je da je potrebno spojiti ukupno 125 katastarskih čestica, prethodno parcellranih od privatnih vlasnika.

Obilježavanje i obnovu postojećih međnih oznaka izvršit ćemo na terenu 15.05.2017. godine s početkom u 10:00, počevši od zapadne strane (k.č.br. 228/5).
Obavještavamo sve vlasnike susjednih čestica o izradi geodetskog elaborata, u skladu s Pravilnikom o izradi parcelacijskih elaborata, te Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Sve predmetne čestice u vlasništvu su Republike Hrvatske, upravitelj Hrvatske vode. Prema vanjskim česticama zadržava se dosadašnje stanje kako je i evidentirano na katastarskom planu.

->> PREUZMI CJELOVITU OBAVIJEST

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.