Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 05 Listopad 2015

13sjednica ov13. sjednica Općinskog vijeća održana je 30. rujna 2015. godine, s početkom u 17,05 sati.
Na prijedlog jednog vijećnika Općinsko vijeće dopunilo je dnevni red s 14. točkom dnevnog reda: "Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Komisije za popis inventara u domovima u vlasništvu Općine Sunja i doma hrvatskih branitelja."


Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2015., usvojilo je Odluku o plaći i naknadama, te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja kojom su usklađeni koeficijenti i osnovica sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Donijet je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2015. godinu.
Usvojeni su prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOMUNALAC SUNJA d.o.o. za komunalne usluge i prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD SUNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju otpadnih voda.
Izmijenjene su Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o komunalnom doprinosu na način da su izmijenjena područja II. i III. zone, te donijeta nova Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade kojom je bod povećan s 0,30 kn/m2 na 0,50 kn/m2.
Usvojen je Program rada zimske službe za 2015./2016. godinu na nerazvrstanim cestama Općine Sunja.
Donijeta je Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe na području Općine Sunja, Odluka o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija koji su od interesa za Općinu Sunja, Odluka o načinu korištenja društvenih domova na području Općine Sunja, čiji sastavni dio čine: Cjenik korištenja prostora u društvenim domovima, Cjenik za iznajmljivanje kuhinjskog inventara za van, te Kućni red u društvenim domovima na području Općine Sunja.
U području vatrogastva donijeti su: Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sunja, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sunja za 2015. godinu, Pravilnik o zaštiti od požara, te Odluku o usvajanju Plana zaštite od požara za Općinu Sunja.
Općinsko vijeće kao osnivač Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja prihvatilo je Izvješće o radu za pedagošku 2014./2015. godinu, Kurikulum za pedagošku 2015./2016. godinu, Godišnji plan i program rada za pedagošku 2015/2016. godinu te Program predškole za pedagošku 2015./2016. godinu.
Prihvaćen je prijedlog da se za suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku imenuje Sandra Dedić.
Svojim Rješenjem Općinsko vijeće razriješilo je članove Komisije za popis inventara u domovima u vlasništvu Općine Sunja i domu hrvatskih branitelja.
Općinsko vijeće nije prihvatilo prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.