Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Ispis
Kreirano Utorak, 09 Lipanj 2015

Na temelju članka 4 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br 86/08 i 61/11.), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br. 74/10 i 125/14), članka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Sunja

 

(«Službeni vjesnik» broj: 10/99), i članka 47. Statuta općine Sunja (Službeni vjesnik» općine Sunja broj: 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14), Općinski načelnik dana 05.06.2015. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Sunja

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.