Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu vlastitog pogona za komunalne djelatnosti

Ispis
Kreirano Petak, 16 Siječanj 2015

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine", br 86/08.), članka 9. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ('Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i79/09) u svezi sa člankom 6. stavak 2. Odluke o osnivanju Pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja

("Službeni vjesnik", broj 13/95 i 10/96) i članka 47. Statuta općine Sunja ( Službeni vjesnik općine Sunja broj: 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14), Općinski načelnik dana 16.01.2015. godine donosi IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu vlastitog Pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.